Program

Nedan finner du en länk till pdf med uppdaterat program för Svenskans beskrivning 2016. Det kan fortfarande bli en del ändringar, och ett slutgiltigt program kommer att delas ut vid konferensen och finnas tillgängligt här på sidan ett par dagar före konferensen.

Ladda ner pdf här: SveBe35_program_20160510

Läs programmet på dator, läsplatta eller smart telefon här:


 Onsdag 11 maj 2016

12.00–13.00

Foajén

Registrering
13.00–13.15

Wallen­bergsalen

Konferensens öppnande

Maia Andréasson

13.15–14.15

Wallen­bergsalen

Plenarföredrag:

Sven-Göran Malmgren, Göteborgs universitet:

Hur upplever du hen? Tio lexikala resor från 1965 till 2015
PLENAR_Malmgren

Ordf.: Emma Sköldberg

Sektions­föredrag Wallenberg­salen

Ordf.: Karin Helgesson

Nordamerika

Ordf.: Lena Rogström

Antarktis

Ordf.:

Linnéa Bäckström

Asien

Ordf.: Peter Andersson

Sydamerika

Workshop: På svenska under 1800-talet – i Fin­land och Sverige

14.30–14.55 Mona Blåsjö & Olle Josephson

Ord mellan kun­skapsdomäner inom en lärarutbildning
Blåsjö_Josephsson

Emma Sköldberg & Anna Hannesdóttir

Svenska ord – men vilka? Om upp­slagsorden i Svensk ordbok utgiven av Svenska Akade­mien
Sköldberg_Hannesdóttir

Shirley Näslund

Får jag låna din fot? Kinestetisk under­visning av samman­satta ord i svenska som andraspråk
Näslund

Fredrik Valdeson

Dativalternering i modern svenska
Abstract

Stödpapper

Mona Forsskåhl, Jannika Lassus, Lieselott Nordman & Jennica Thylin-Klaus

Förvaltning och skriftpraktiker i Finland på 1800-talet
WS_1800_Forsskåhl_Lassus_Nordman_ThylinKlaus

15.00–15.25 Anja Malmberg & Marie Sörlin

Grammatisk kun­skap och termino­logi i svensklärar­studenters samtal om grammatik
Abstract

Stödpapper

Elena Volodina, Ildikó Pilán, Thomas François & Anaïs Tack

SVALex: en andraspråksordlista graderad enligt CEFR nivåer
Abstract

Stödpapper

Anders Agebjörn

Lexikal komplexitet och färdighet i svenska som andraspråk
Agebjörn

Gerlof Bouma

Kausativ försöka. Skrivfel eller en innovation i nät­svenskan?
Bouma

Jannika Lassus, Mona Forsskåhl, Lieselott Nordman & Jennica Thylin-Klaus

Myndighets­korre­spondens i Helsing­fors på 1800-talet
WS_1800_Lassus_Forsskåhl_Nordman_ThylinKlaus

15.25–15.50 FIKA
15.50–16.15 Susanna Karlsson & Lena Lind Palicki

Svensklärares attityder till språkriktighet
Karlsson_Palicki

Victoria Johansson

Senare syntaktisk utveckling. En studie av satstyp och fundament i berättelse och sakprosa
Johansson_V

Joel Olofsson

Visuell simulering av förflyttning i svenskan
Olofsson

Yvonne Adesam, Gerlof Bouma & Richard Johansson

Ordklasskategori­sering för svenska texter i Korp
Adesam_Bouma_Johansson

Jannika Lassus, Mona Forsskåhl, Lieselott Nordman & Jennica Thylin-Klaus

Slutdiskussion

16.30–17.30

Wallen­bergsalen

Plenarföredrag:

Gunlög Josefsson, Lunds universitet:

Det mångtydiga ordet. Ordbegreppets plats i modern grammatikforskning
Abstract

Stödpapper

Ordf.: Elisabet Engdahl

 

 

Torsdag 12 maj 2016

09.00–10.00

Wallen­bergsalen

Plenarföredrag:

Anne Golden, Universitetet i Oslo:

Ord i nord. Forskning på ordforråd, ordbruk og ordlæring i et andrespråksperspektiv i Norden, med vekt på Sverige og Norge
PLENAR_Golden

Ordf.: Julia Prentice

10.00–10.15

Wallen­bergsalen

POSTERINTRODUKTION

Ordf.: Filippa Lindahl

10.15–11.00

Foajén

 

FIKA och POSTERSESSION

Marianne Inkinen-Järvi & Jaana Jokinen: Grammatikens roll i undervisning och bedömning av L2-svenska på nivå B1 och B2
InkinenJärvi_Jokinen

Sofie Johansson: Ordförrådet i läromedel och ordtypsmodeller. Beskrivning av en ny ordtypsmodell
Johansson_S

Therese Leinonen: Kvantitet i finlandssvenskan – attityder och språklig anpassning
Abstract Stödpapper

Therese Lindström Tiedemann & Elena Volodina: Lärka som didak­tiskt verktyg – undersökning om studenternas metaspråkliga kunskap
LindströmTiedeman_Volodina

Elena Volodina, Ildikó Pilán, Ingegerd Enström, Peter Lundkvist, Gunlög Sundberg: SweLL – en korpus med L2 uppsatser
Abstract   Stödpapper

Åsa Wengelin & Lisa Bengtsson: Tvättbjörn, skunk, grävling, mårdhund eller något annat. Att under­söka skriftlig ordproduktion på svenska med en internationell bilddatabas utvecklad för talspråk – hur fungerar det?
Wengelin_Bengtsson

Arvid Werkelin: Predikat, verbfraser och förvirring i svenska läromedel
Abstract   Stödpapper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sydamerika

Workshop: Erfarenheter av Läslyftet

10.30–11.00

Erica Jonvallen & Tove Mejer Skolverkets erfaren­heter av Läslyftet

Sektions­föredrag Wallenberg­salen

Ordf.:

Henrietta Adamsson Eryd

Nordamerika

Ordf.:

Emma Sköldberg

Antarktis

Ordf.:

Hans Landqvist

Asien

Workshop: Ord, betydelse och tolk­ning i myndighets­utövande och offentliga texter och kontexter

11.00–11.25 Jenny Nilsson & Catrin Norrby

Hej hej hemskt mycket hej 2.0. Hälsningsmönster i finlandssvenska och sverigesvenska servicesamtal
Nilsson_Norrby

Annika Hillbom

Gymnasieelevers ordanvändning i nationella provet i svenska
Hillbom

Paulina Nyman-Koskinen

Lektionstypens inverkan på språk­bruket hos fler­språkiga elever i ett klassrum i en svenskspråkig skola i Österbotten
NymanKoskinen

Peter Svensson

Datoriserad korpus­analys av nyckelord i barnavårdsutred­ningar
WS_MYND_Svensson

Tema: Lärarna

11.00–11.15 Maaike Hajer & Maria Kouns

Att nå ut till ämnes­lärare inom Läs­lyftet. Frågor om innehåll och process

WS_LÄS_Hajer_Kouns

11.15–11.30

Ann-Christin Randahl

Läslyftet och läran­det – en studie av de kollegiala samtalen

WS_LÄS_Randahl

11.30–11.55 Sofie Henricsson & Marie Nelson

Vem tänker, tycker och tror i handled­nings­samtal? En jämför­else av kog­nitions­verb i sve­rigesvensk och fin­landssvensk hög­skoleinteraktion
Henricsson_Nelson

 

Anna W. Gustafsson & David Håkansson

Ordförråd i för­änd­ring. En diakron studie av resultatet på ORD-delen i högskole­provet
Gustafsson_Håkansson

Annmari Sahlstein

”Varför borde jag kunna svenska?” Finska medicin­studenters uppfatt­ningar om svenska språkets roll i läkar­yrket i Finland
Sahlstein

Andreas Nord & Marie Sörlin

Med vardagens eller myndighetens ord? Ordval i servicedia­loger mellan enskil­da och myndigheter i digitala forum
WS_MYND_Nord_Sörlin

11.30–11.45

Frågor och diskussion

Tema: Handledarna

11.45–12.00 Victoria Johansson Lärare, handledare och läslyftare

WS_LÄS_Johansson

12.00–12.25 Jan Lindström & Camilla Wide

Vid biljettluckan: formell och prag­matisk variation i kundernas ärende­presentation i ser­vicesamtal på svenska
Lindström_Wide

Anna-Lena Godhe & Petra Magnusson

Multimodalitet i svenskämnet – möjligheter, konse­kven­ser och bedömning
Godhe_Magnusson

Sinikka Lahtinen & Outi Toropainen

Att be om ursäkt på andraspråk i en mejluppgift
Lahtinen_Toropainen

Astrid Skoglund ”Det är vanligt att få sår i slidan” Hur förlossningsskador benämns och kate­goriseras i nationell vårdinformation
WS_MYND_Skoglund
12.00–12.15 Pernilla Andersson Varga & Ann-Christin Randahl Handledarens roll i Läslyftet

WS_LÄS_Varga_Randahl

12.15–12.30

Frågor och diskussion

12.25–13.30 LUNCH
Sektions­föredrag Wallenberg­salen

Ordf.:

Inga-Lill Grahn

Nordamerika

Ordf.:

Louise Holmer

Antarktis

Ordf.:

Rudolf Rydstedt

Asien

Workshop, fortsättning:

Sydamerika

Workshop, fortsättning:

13.30–13.55 Susanna Karlsson

Språkpolitik och språkval på univer­sitet och högskolor
Karlsson

Niina Nissilä & Nina Pilke

”Råttsvans är ej så lyckligt”. Termino­logisk förankring genom TNC:s rund­frågor till sak­kunniga
Nissilä_Pilke

Riitta Kosunen

”En kort tripp till trottoaren, som var full av första maj krääsää.” Om kod­växling i dagboks­språk hos en språk­öbo
Kosunen

Hanna Sofia Rehnberg

Alla goda ting är tre. Rekontextuali­sering av Trafik­verkets värdeord
Rehnberg

Tema: Texterna

13.30–13.45

Zara Hedelin & Marie Wejrum

Hur kan språkliga faktorer utveckla läsningen av skön­litteratur?

WS_LÄS_Hedelin_Wejrum

13.45–14.00

Karin Jönsson & Suzanne Parmenius-Swärd

Texter i förhandling.
Utmaningar i artikelskrivandet

WS_LÄS_Jönsson_ParmeniusSwärd

14.00–14.25 Lena Ekberg & Jan-Ola Östman

Medlare – eller dubbelt marginal­iserad? Identitets­konstruktion hos immigranter i Österbotten
Ekberg_Östman

 

Jaana Puskala

Från att översätta ord till att överföra betydelse
Puskala

Gunilla Byrman

”… jag kan mörda Allan, jag kan mörda dig…” Ord för brottsrekvisit i polisens förunder­sökningar
WS_MYND_Byrman

INSTÄLLT
Sofia Ask

Att orda om offer och förövare
WS_MYND_Ask

14.00–14.15

forts. Karin Jönsson & Suzanne Parmenius-Swärd

Texter i förhandling.
Utmaningar i artikelskrivandet

 

14.15–14.30

Frågor och diskussion

14.25–15.00 FIKA
15.00–15.25 Karin Hagren Idevall

Språk och rasism. Polarisering i debatter om migra­tion
HagrenIdevall

Eva Berglund & Karin E. Edlund

Att kombinera SECDI och CLAN. Föräldrars frågor till 2;3–2;5 år gamla barn
Berglund_Edlund

Nathan Young

Talrytmens sociala betydelse i dagens stockholmsspråk. Vokaldurations­kon­trast som ett etnifi­erat och affek­tivt indexikalt drag
Abstract

Stödpapper och presentation

Workshop: Avslutande diskussion 15.00–15.30

Kjell Lars Berge & Gustaf Skar

Läslyftet som text och effekt

WS_LÄS_Berge_Skar

15.30–15.55 Karin Milles

”… vi underteck­nade svenska kvin­nor ansluta oss till krafvet på full poli­tisk medborgarrätt för Sveriges kvin­nor.” Skapan­det av ett kvinnligt poli­tiskt subjekt i sven­ska kvinnotid­skrifter
Milles

Åsa Palviainen & Arja Piirainen-Marsh

I huvudet på en flerspråkig åtta­åring. Att förklara ord och termer i spelet Growtopia
Palviainen_PiirainenMarsh

   

 

15.30–16.00

Panelsamtal med Åsa af Geijerstam, Per Holmberg & Olle Widhe

Hur kan och hur bör Läslyftet beforskas?

Moderator:

Anna Lyngfelt

Kväll KONFERENSMIDDAG

Fredag 13 maj 2016

Wallenberg­salen

Ordf.:

Malin Sandberg

Nordamerika

Ordf.:

Benjamin Lyngfelt

Antarktis

Ordf.:

Anki Randahl

Sydamerika

Workshop: Ord­förråds­utveckling i yngre åldrar

09.30–09.55 Åsa Palviainen & Pauliina Sopanen

Invandra på svenska! En analys av nyhetsåret 2015 i finlandssvensk press
Palviainen_Sopanen

Maria Bylin

Hit och dit i proto­typkategorin. Histo­rien om viljas hjälpverbs­status
Bylin

Josefin Lindgren Ordförråds­utveck­ling hos förskole­barn med svenska som moders­mål. En studie med Cross-linguistic Lexical Task (CLT)
WS_UTV_Lindgren
10.00–10.25  

Christel Meinander

Ej blott eller inte bara? En undersök­ning av informa­liseringen av det fin­lands­svenska skrift­språket inom skön­litteratur och tid­skriftstext under 1900-talets första hälft
Meinander

Karin Axelsson

Man kan använda påhängsfrågor också på svenska, kan man’te?
Abstract

Ändrat stödpapper

Maria Löfdahl & Lena Wenner

Det mångkulturella Sveriges onomasti­kon
Löfdahl_Wenner

Sofie Johansson, Kata­rina Heimann Mühlen­bock, Åsa af Geijerstam, Caro­line Liberg, Jenny Wik­sten Folkeryd & Arne Jönsson

Ordkunskap och läs­för­ståelse i grund­skolans ämnestexter. Resul­tat från ett pågå­ende forsknings­projekt
WS_UTV_Johansson_et_al

10.25–10.50 FIKA
Sektions­föredrag Wallenberg­salen

Ordf.:

Per Holmberg

Nordamerika

Ordf.:

Julia Prentice

Antarktis

Ordf.:

Ylva Byrman

Sydamerika

Workshop, fortsättning:

10.50–11.15 Jaana Kolu

”Määhän oon typ sjuk oikeestiki” Småord på vift i tvåspråkiga samtal i Haparanda, Helsing­fors och Stockholm
Kolu

Camilla Håkansson

Bestämdhets­kon­struk­tioner. En kon­struk­tions­gramma­tisk under­sökning av bestämdhet i texter av andra­språks­inlärare
Håkansson

Ulla Melander Marttala

Fackord i samtal om barns hjärtfel
MelanderMarttala

Sofia Engman

Om ordkunskapens betydelse för läsför­ståelse
WS_UTV_Engman

11.20–11.45 Anne Palmér & Annika Hillbom

Att skapa en anno­terad elevtextkorpus – hur och varför?
Palmér_Hillbom

Veijo Vaakanainen

Konnektorbrukets utveckling i inlärar­svenska
Vaakanainen

Lars-Erik Johansson

Genreförändring: analys av främjande och hindrande faktorer
Johansson_L_E

 

(meddelas senare)

11.50–12.15 Jenny Magnusson

Diskursivt skrivande i årskurs 1–3
Magnusson

Gudrun Svensson, Ann-Christin Torp­sten, Anja Nertyk, Jasmina Velic & Intisar Khalid

Tvåspråkighet under utveckling
Svensson_Torpsten_Nertyk_Velic_Khalid

Gunnar Bergh & Sölve Ohlander

”Sist på bollen var Social­demo­krat­erna.” Om fot­bolls­metaforer i allmän­språket
Bergh_Ohlander

 

Workshop: Avslutande diskussion

12.15–13.30 LUNCH
13.30–14.30

Wallen­bergsalen

Plenarföredrag:

Lars Borin, Göteborgs universitet:

Svenskans beskrivning: fjärrläsning, navelskådning eller mittemellan
PLENAR_Borin

Ordf.: Yvonne Adesam

14.30–15.00 Utdelning av pris för bästa poster

Inbjudan till Svenskans beskrivning 36

Konferensens avslutande

 

 

Annonser

One thought on “Program

  1. Ping: Program för Svenskans beskrivning 35 | Svenskans beskrivning 35

Kommentarer inaktiverade.