Konferensvolym

Fristen för insändande av bidrag har gått ut.

Tillfällig uppdatering 20160916: Problem att lämna in? Information här.

Härmed inbjuds du som deltagit med föredrag, workshopspresentation eller poster vid Svenskans beskrivning 35 att bidra till konferensvolymen. I dokumentet Om_GNS_mall.pdf finner du allmän information om konferensvolymen, information om den dokumentmall som bidragen ska skrivas i (GNS_SveBe35_mall.docx)  samt skrivanvisningar och riktlinjer för bidragens grafiska utformning.

Om_GNS_mall.pdf

GNS_SveBe35_mall.docx

Om volymen

Konferensvolymen utkommer både i tryckt format och som internetutgåva och kommer att ingå i två serier: dels Svenskans beskrivning, dels Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap (GNS). Eftersom antalet presentationer överstiger antalet artiklar som ryms i den tryckta konferensvolymen räknar vi med att sovra bland de bidrag som skickas in. Alla bidrag kommer därför att bedömas av minst två anonyma granskare. Vid bedömningen kommer bidragets vetenskapliga kvalitet att beaktas, och företräde kommer dessutom att ges till artiklar som presenterar befintliga forskningsresultat (framför planerad forskning) och till bidrag som rör forskning som inte tidigare publicerats.

Bidrag som gäller sektionsföredrag, postrar och workshopspresentationer får inklusive bilagor och litteraturlista omfatta högst 30 000 tecken (med blanksteg), vilket motsvarar ungefär 10 sidor text. Plenarföredragen får omfatta högst 45 000 tecken (med blanksteg), vilket motsvarar ungefär 15 sidor text.

Insändande och frist

Fristen för insändande av manus är fredagen 16 september 2016. Bidraget sänds in via denna länk:

Insändande av bidrag

OBS! Bidraget ska sändas in både som Wordfil (helst .docx) och som pdf-fil.

Meddelande om accepterat bidrag och korrektur kommer att vara författarna till handa i slutet av oktober. Korrigerat manus ska återsändas i slutet av november. En detaljerad tidplan kommer allteftersom att publiceras på konferensens webbplats.

Frågor om konferensvolymen för Svenskans beskrivning 35 skickas till SveBe35@svenska.gu.se.

Emma Sköldberg, Henrietta Adamsson Eryd, Maia Andréasson, Filippa Lindahl, Sven Lindström, Julia Prentice och Malin Sandberg

 

Annonser